top of page

Huisregelement

 

Om het verblijf voor alle bezoekers van door WAH Events georganiseerde evenementen zo prettig mogelijk te laten zijn, gelden voor bezoek aan en verblijf op deze evenementen van WAH Events tenminste de onderstaande huisregels. Bezoekers die zich niet aan deze huisregels en Algemene Bezoekersvoorwaarden van WAH Events houden, kan de toegang tot evenementen van WAH Events worden ontzegd zonder het recht op vergoeding van de kosten voor het toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of andere kosten.

 

·          Bezoekers van evenementen van WAH Events dienen tenminste 16 jaar oud te zijn. WAH Events kan haar bezoekers altijd (doen) vragen om een geldig legitimatiebewijs te tonen.

 

·          Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs.

 

·          In het kader van de veiligheid kan WAH Events haar bezoekers (doen) fouilleren, (hand)tassen doorzoeken en/of verzoeken een detectiepoort te passeren.

 

·          Het meebrengen naar en/of het in bezit hebben van glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, drugs, (vuur)wapens en/of andere gevaarlijke voorwerpen of stoffen, dan wel etenswaren, (alcoholhoudende) dranken en/of (huis)dieren op evenementen van WAH Events is niet toegestaan.

 

·          Bezoekers van evenementen van WAH Events betreden de evenementenlocatie op eigen risico. WAH Events aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van WAH Events, van personen in dienst van haar, of van andere personen die door of vanwege haar te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens het door haar georganiseerde evenement en/of in verband met het verblijf op de evenementenlocatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

 

·          Bezoekers van evenementen van WAH Events dienen er verzorgd uit te zien. Het dragen van een voetbalshirt en/of discriminerende en/of anderszins aanstootgevende kleding is niet toegestaan.   

 

·          Op door WAH Events georganiseerde evenementen is het alleen toegestaan te roken in de daarvoor aangewezen rookruimten op/in de betreffende evenementenlocatie.

 

·          Bedreiging, mishandeling, diefstal, discriminatie, ongewenste intimiteiten en ander hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag en/of pogingen daartoe worden door WAH Events niet getolereerd.  Indien de bezoeker tijdens zijn bezoek aan het evenement schade veroorzaakt, van welke aard ook, zal WAH Events deze schade op de betreffende bezoeker (doen) verhalen. Bovendien zal WAH Events aangifte kunnen doen van dergelijke gedragingen.

 

·          Zonder schriftelijk toestemming van WAH Events is het niet toegestaan promotie materiaal (samples/flyers e.d.) uit te (doen) delen.

 

·          Op diverse plaatsen in/op en om de evenementenlocatie hangen tijdens door WAH Events georganiseerde evenementen camera’s, waarmee beeld- en/of geluidsopnamen gemaakt kunnen worden. Een ieder die deze evenementenlocatie/evenementen bezoekt stemt toe in het maken van deze beeld- en geluidsopnamen alsmede de openbaarmaking en reproductie daarvan. In het kader van openbare orde en veiligheid kunnen deze opnamen aan derden worden getoond. 

 

·          Bij het betreden en verlaten van de evenementenlocatie/evenementen dienen bezoekers geen overlast te veroorzaken voor de omwonenden en nabije leefomgeving.

 

·          Glazen mogen niet mee naar buiten worden genomen.

 

·          Bezoekers zijn gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van WAH Events te allen tijde op te volgen.

bottom of page